Otwarty konkurs ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Wójt Gminy Choczewo informuje o możliwości składania ofert na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Równolegle zapraszamy do zgłaszania się do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Więcej informacji uzsyakć można u pracownika Urzędu Gminy pod nr tel. 58 572 39 13 wew. 233. Wszystkie informacje dostępne są również na BIP Choczewo oraz na stronie internetowej.

https://bip.choczewo.com.pl/artykul/204/4510/otwarty-konkursu-ofert-z-programu-wspolpracy-gminy-choczewo-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-roku-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-rok-2023

https://www.choczewo.com.pl/otwarty-konkursu-ofert-z-programu-wspolpracy-gminy-choczewo-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-roku-o-dzialalnosci-pozytku-pub-4/

Zarządzenie-w-sprawie-ogłoszenia-otwartego-konkursu-ofert-z-programu-współpracy-Gminy-Choczewo-z-organizacjami-pozarządowymi

Załącznik-nr-2-do-zarządzenia-Wzór-oferty-doc

Załącznik-nr-2-do-zarządzenia-Wzór-oferty-pdf

Załącznik-nr-3-do-zarządzenia-Sprawozdanie-doc

Załącznik-nr-3-do-zarządzenia-Sprawozdanie-doc

ZAPROSZENIE-DO-UDZIAŁU-W-PRACACH-KOMISJI-KONKURSOWEJ-W-OTWARTYM-KONKURSIE-OFERT

FORMULARZ-ZGŁOSZENIA-PRZEDSTAWICIELI-ORGANIZACJI

FORMULARZ-ZGŁOSZENIA-PRZEDSTAWICIELI-ORGANIZACJI