POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO

Polityka Prywatności

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane RODO.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu https://gokib.choczewo.com.pl/, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Choczewie przy ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Kultury i Biblioteki. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biblioteka@choczewo.com.pl, lub pod nr tel. +48 58 676-31-08.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami RODO, Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy Choczewo; e-mail: IODO@choczewo.com.pl
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
   1. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO;
   2. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   3. udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem adresu e-mail i telefonu kontaktowego dostępnego na stronie.
   4. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisie.
   5. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 pkt. b) jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z funkcjonalności, tj. rejestracji i prowadzenia konta użytkownika.
   6. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem lub adresu e-mail i telefonu kontaktowego dostępnego na stronie https://gokib.choczewo.com.pl/:
    • imię i nazwisko,
    • adres e-mail,
    • numer telefonu,
    • inne dane przekazane przez użytkownika.
   7. Przekazanie danych wskazanych powyżej w ppkt. f) jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest niemożność przekazania użytkownikowi odpowiedzi.
   8. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do obsługi zapytania, rozpatrzenia sprawy.
   9. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej w ppkt. f).

  W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

   • czas niezbędny do realizacji przygotowania odpowiedzi umowy,
   • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy archiwizacyjne, podatkowe, rozliczeniowe, itp.,
   • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z przepisów prawa np.
    z umowy.
 5. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ale również z przepisów prawa.
 6. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
  • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług IT, technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zachowując odpowiedni poziom bezpieczeństwa udostępnianych danych;
  • innym administratorom, np. dostawcom korespondencji, firmom kurierskim.
 7. Informujemy również, że Administrator Danych nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w swoich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  6. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
 9. W celu realizacji wskazanych powyżej w pkt. 8 praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: biblioteka@choczewo.com.pl
 10. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych zostały dobrane zgodnie z art. 32 i 35 RODO.
 11. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu https://gokib.choczewo.com.pl/ Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się
  z obowiązującą tam polityką prywatności.
 12. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), informujemy:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Choczewie przy ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Kultury i Biblioteki, adres kontaktowy
  e-mail: biblioteka@choczewo.com.pl, tel. +48 58 676-31-08.
 3. Administrator Danych zgodnie z Art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa oraz waszych podopiecznych danych osobowych,
  a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych; e-mail: IODO@choczewo.com.pl lub pisemnie na adres GOKiB w Choczewie ul. Kusocińskiego 5; 84-210 Choczewo z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 4. Cele przetwarzania danych
  Administrator Danych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody:
  • w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych w związku z realizowaniem zadań przez GOKiB w Choczewie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonej Administratorowi Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  • w celu realizacji umów z kontrahentami, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody
   w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO.
   W tym  przypadku istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO. W tym przypadku istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę im. Stefana Żeromskiego w Choczewie ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539 z późn.zm.)
  W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 5. Przekazywanie danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe;
  • podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych.

  Informujemy również, że Administrator Danych nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w swoich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.

 6. Czas przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przechowywane w GOKiB w Choczewie do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe, których podanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wskazany
  w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności przez okres przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Prawa osób, których dane są przetwarzane
  W związku z przetwarzaniem przez GOKiB w Choczewie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest GOKiB w Choczewie;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 RODO – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których GOKiB w Choczewie przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończenia postępowania z zachowaniem wymaganego okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których GOKiB w Choczewie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

  W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Obywatela jest obligatoryjne (obowiązkowe). W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 4. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy lub pozostawieniem złożonego pisma, wniosku, skargi bez rozpatrzenia. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Obywatel zostanie o tym fakcie poinformowany przez merytorycznych pracowników GOKiB w Choczewie.
 9. Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym umieszczonym w serwisie lub w ramach poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio do Ośrodka będą przetwarzane wyłącznie
  w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 10. 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2;
 11. 11. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w stosunku do celów w jakim zostały zebrane, w tym również profilowaniu.
Wróć na stronę główną