Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Choczewie

Gminny Ośrodek Kultury i Bibliioteka w Choczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gokib.choczewo.com.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak audiodeskrypcji
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • brak opisów alternatywnych dla części zdjęć
 • brak napisów w filmach

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: New Ventures Sp. zo.o.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: do uzupełniena.
 • E-mail: do uzupełniena
 • Telefon: do uzupełniena

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki
 • Adres: GOKiB, ul. Kusocińskiego 5, 84-210
 • E-mail: biblioteka@choczewo.com.pl
 • Telefon: +48 58 676-31-08

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

do uzupełniena